ಷಷ್ಠ್ಯಬ್ದ ಪೂರ್ತಿ (ಉಗ್ರರಥ) ಶಾಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವ


ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಡಿ.ಎಸ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋಪಾಲ ಭಟ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಹ||ಕು||ಶೋ||ಮಾತೃಶ್ರೀ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ – 
ದಿನಾಂಕ: 19-06-2022ನೇ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.00ಗಂಟೆಯಿಂದ ನೇರಪ್ರಸಾರ