ಷಷ್ಠ್ಯಭ್ದಿ ಪೂರ್ತಿ ಮಹೋತ್ಸವ

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎನ್. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ 

ದಿನಾಂಕ 22ನೇ ಜನವರಿ 2023 – ನೇರಪ್ರಸಾರ