Ayushya Homa of Chi. Niranjan –¬† ¬†Kanakabhishekam of Smt. Rukminamma & Sri. Janardhan

Live streaming starts at 8.00am IST onwards (Thursday, 10th November 2022)