ಗಜಾನನ ಮತ್ತು ಗೋಪಿಕ

ಆರತಕ್ಷತೆ ನೇರಪ್ರಸಾರ – 
 ಗುರುವಾರ, 9ನೇ ಜೂನ್ 2022 – ಸಂಜೆ 7.00ರಿಂದ